2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

ANCILE Sp. z o.o.

UL. ŚW. MIKOŁAJA 56/57, POK. 307

50-127, WROCŁAW

TEL: 71 339 39 00

TEL: 505 754 010

E-MAIL: BIURO@ANCILE.PL

 

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

 

 

  1. pl
  2. ru

Tarcza Twojego Biznesu

Kompleksowa obsługa

księgowo-podatkowa

 

obsługujemy również

w języku rosyjskim i angielskim

 

Zapraszamy do współpracy!

Umów  wizytę

Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności wobec klienta).

 

CRBR został powołany na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r).

 

Zgodnie z tym:


Od 13 października 2019 r. nowo zakładane spółki mają 7 dni (od dnia wpisu spółki do KRS, do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) na zgłoszenie informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).


Do 13 kwietnia 2020 r. wszystkie spółki zarejestrowane już wcześniej.


Dotyczy to spółek:


- jawnych,
- komandytowych,
- komandytowo-akcyjnych,
- z ograniczoną odpowiedzialnością,
- prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
- akcyjnych (oprócz spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

 

W przypadku spółki beneficjentem rzeczywistym jest:


- osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;


- osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;


- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;


- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;


- osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.


Zatem w przypadku spółek z o.o. beneficjentem rzeczywistym będzie wspólnik bądź wspólnicy, którzy posiadają więcej niż 25% udziałów.

 

Do rejestru trzeba wpisać następujące informacje:


- nazwę firmy
- jej formę organizacyjną i siedzibę
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
- numer NIP

 

W systemie muszą też znaleźć się dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, w tym:


- imię i nazwisko
- obywatelstwo
- państwo zamieszkania
- PESEL albo data urodzenia
- informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.


Jak dokonać zgłoszenia:


W celu dokonania zgłoszenia do CRBR należy przejść na stronę ministerstwa, a następnie wybrać Utwórz zgłoszenie.


Osoby uprawnione do reprezentacji spółek (zwykle członkowie zarządu) zobowiązane do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru dokonują zgłoszenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. 


Zgłoszenie opatrzone powinno być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

 

Nowe obowiązki dla spółek - zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

16 października 2019